Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Formacja

Aspirantura
Pierwszy etap, jeszcze przed wstąpieniem do Zgromadzenia, to aspirantura. Jest to czas zapoznawania się z życiem zakonnym i Zgromadzeniem, choć pozostając nadal w swoim środowisku i tam świadcząc o Chrystusie. Kandydatka w tym czasie może dokończyć np. rozpoczętą naukę, zakończyć swoje zobowiązania jak praca. Często aspirantura dokonuje się w dyskrecji nawet przed rodziną i najbiższymi. Aspirantka jest w stałej łączności z wyznaczoną siostrą, która towarzyszy jej w tym czasie.
Po co zatem wstąpić do aspirantury?
Aby zmierzyć się w sercu i woli z decyzją oraz bezpośrednio rozeznawać wstąpienie do Małych Sióśtr Niepokalnego Serca Maryi.
Aspirantura nie jest etapem obowiązkowym, ale doświadczenie pokazuje, że jest to czas bardzo owocnych dla tych, które odważyły się wstąpić do aspirantury.

Postulat
Kandydatka, która decyduje się wstąpić do Zgromadzenie prosi o przyjęcie do postulatu. Jest to czas, w którym dokonuje się weryfikacja powołania oraz zapoznanie się z celem życia w naszej wspólnocie zakonnej. Najczęściej postulat wnaszym zgromadzeniu trwa rok. Siostrom postulankom w stawianiu pierwszych kroków w życiu zakonnym towarzyszy siostra mistrzyni postulatu. Obecnie odbywa się w Częstochowie w domu generalnym (tuż przy Jasnje Górze) u boku Matki Założycielki. 
Postulat to czas, kiedy z "oglądania" życia zakonnego na zewnątrz przechodzi się do wejścia wewnątrz wspólnoty - jej radości i trudności. Jednak istotą tego czasu jest pogłębienie więzi z Tym, Który mnie powołał i tu przyprowadził.


Nowicjat
To okres intensywnego wprowadzania w życie zakonne. Siostry nowicjuszki uczą się ściślej naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, by po dwóch latach oddać się Jemu przez złożenie pierwszych ślubów zakonnych. Czas nowicjatu wyróżnia się też radykalniejszym odejciem od świata (ograniczenie kontaktów z bliskimi), aby jeszcze głębiej wejść w relację z Oblubieńcem. W tym czasie formacji towarzyszy siostrom nowicjuszkom siostra mistrzyni nowicjatu. Okres ten trwa 2 lata i odbywa się w Nowym Mieście nad Pilicą u boku Ojca Założyciela.

Juniorat
Okres profesji czasowej to juniorat. W tym czasie siostry juniorystki odnawiają swoje śluby co roku (przez minimum 5 lat). Głównym jego celem jest dalsza formacja zakonna, apostolska, naukowa i praktyczna. To czas zgłębiania historii i duchowości Zgromadzenia oraz przygotowania do podjęcia prac apostolskich, w zależności od uzdolnień danej siostry i aktualnych potrzeb Kościoła i Zgromadzenia. Siostry w tym czasie podejmują pracę lub naukę, aby służyć Bogu, Kościołowi i ludziom. Żyją w różnych wspólnotach naszego zgromadzenia i spotykają się na zjazdch formacyjnych kilka razy w roku. W tym czasie w formacji towarzyszy im siostra mistrzyni junioratu. Na koniec tego czasu siostry składają śluby wieczyste.

Formacja permamentna
Formacja Małej Siostry Niepokalnego Serca Maryi nie zamyka się na złożeniu profesji wieczystej, ale pozostaje ona ciągła.
Jej celem jest troska o stały rozwój duchowy i wierność powołaniu. To codzienny cykl modlitwy, życia we wspólnocie i wypełnianiu obowiązków, za które jest odpowiedzialna przed swoim Oblubieńcem. 
To nieustanne kroczenie śladami Chrystusa, uczenie się Jego drogi i odkrywanie coraz to nowych szlaków.